Home / Gioăn kim loại – spiral-wound gasket jameswalker, nichias tombo

Gioăn kim loại – spiral-wound gasket jameswalker, nichias tombo

Gioăng kim loại dùng trong các môi trường khắc nghiệt  bình áp lực trên các nhà máy hơi nước, hóa dầu, hạt nhân, cũng như trên các thiết bị trao đổi nhiệt.